Pravidla počítačové sítě PedF

Pravidla počítačové sítě UK Pedf určuje Provozní pokyn č. 7/2013 [PDF]

Univerzita Karlova v Praze je účastníkem sdružení Prague Academic and Scientific NETwork PASNET. PASNET je vysokorychlostní metropolitní síť určená pro přenos obecných digitálních dat. Primárně zajišťuje propojení počítačových LAN sítí pražských pracovišť vysokých škol a Akademie věd ČR. K Internetu je připojena prostřednictvím sítě národního výzkumu a vzdělávání nové generace CESNET2. Každý uživatel počítačové sítě PedF je povinen dodržovat pravidla sítí, ke kterým je fakultní síť připojena (Síť UK, PASNETCESNET).

Prostředky výpočetní techniky PedF UK (dále jen sítě) jsou určeny pro plnění studijních vědeckovýzkumných a pracovních úkolů vyplývajících ze studijního nebo pracovního poměru vůči PedF UK v rozsahu daném skutečnými potřebami jednotlivých aktivit při respektování omezení vyplývajícího z technických možností.

Počítačovou síť UK PedF spravuje Středisko informačních technologií.

Práva a povinnosti uživatelů sítě

 • K počítačové síti mají přístup pouze studenti a zaměstnanci fakulty. Ukončením studia či pracovního poměru toto právo zaniká. Dočasný přístup k síti mohou mít povolen také účastníci konferencí, školení či elektronických zkoušek konaných v prostorách UK PedF. Přístup k síti je podmíněn tím, že uživateli byly přiděleny fakultní přihlašovací údaje.
 • Uživatel smí používat síť jen v souladu s akademickým, vzdělávacím a výzkumným posláním sítě. Jsou zakázány aktivity, které jsou v rozporu s platnou legislativou ČR a vnitřními předpisy fakulty.
 • Přístup k síti je možný na základě přiděleného uživatelského jména a hesla. Uživatel může libovolně měnit své heslo a odpovídá za jeho nevyzrazení ostatním osobám.
 • Jakékoli pokusy o zjištění cizího hesla, přístupového hesla k nepovolené službě, používání cizího hesla bez vědomí jeho majitele, jiné snahy o neoprávněný přístup ke službám sítě a užívání či kopírování nelegálního software jsou chápány jako hrubé porušení těchto pravidel.
 • Opouští-li uživatel počítač, na němž je přihlášen, na delší dobu, je povinen se od sítě odhlásit a tím znemožnit zneužití svého přihlášení. Rovněž tak je i zakázána práce na počítači pod cizím uživatelským přihlášením.
 • Přístupová práva uživatele jsou dána jeho uživatelským jménem. Uživatel se nesmí pokoušet získat přístupová práva, která mu nebyla přidělena, a nesmí se snažit získat přístup k chráněným informacím a datům jiných uživatelů. Pokud uživatel jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému) získá přístupová práva, která mu nepatří, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit správci sítě.
 • Uživatel je plně odpovědný za obsah svých osobních, veřejně přístupných informací (např. osobní WWW stránky, soubory přístupné přes FTP, příspěvky do konferencí, e-mail, apod.). Odpovídá především za jejich morální a právní nezávadnost.
 • Uživatelům je povoleno využívat počítač, notebook či jiné zařízení k zábavným aktivitám jen tehdy, neomezí-li svojí činností ostatní uživatele sítě a dodrží-li veškerá ustanovení těchto pravidel. V případě požadavku na pracovní či studijní využití zařízení je uživatel povinen tyto aktivity ihned přerušit.
 • Uživatelům je zakázáno provádět jakékoli změny instalovaného technického a softwarového vybavení sítě bez písemného předchozího souhlasu [upraveno 24.9.2013] správce příslušného zařízení. Tento zákaz se vztahuje i na přemísťování periferních zařízeních (tiskárny, myši, klávesnice, projekční zařízení, apod.). Jako hrubé porušení těchto pravidel používání sítě bude posuzováno poškozování hardware či software.
 • Uživatelé smějí instalovat vlastní software či hardware na počítače či síť pouze s předchozím písemným souhlasem [upraveno 24.9.2013] správce příslušného zařízení. Bez písemného souhlasu správce sítě [upraveno 24.9.2013] mají uživatelé právo připojit vlastní zařízení (soukromý notebook, telefon apod.) do fakultní sítě pouze prostřednictvím bezdrátové sítě Wi-Fi. Jakékoli neoprávněné pokusy o instalaci softwarových produktů nebo vědomé šíření počítačových virů je chápáno jako hrubé porušení těchto pravidel. V případě podezření na neúmyslné šíření počítačových virů je uživatel povinen okamžitě přerušit práci a informovat správce sítě.
 • Uživatelům je přísně zakázáno nepovolené kopírování instalovaného softwaru na vlastní media.
 • Správci sítě mají právo provádět veškeré operace nutné k výkonu své funkce, včetně kontroly činnosti uživatelů, kontroly jejich souborů a informací na síti, monitorování jejich internetové komunikace, případně řízení a omezování jejich užívání počítačové sítě.
 • Uživatel je povinen podat správci sítě vysvětlení své práce v síti nebo umožnit diagnostiku problému v síti. Pokud podané vysvětlení nebude pro správce sítě dostačující nebo nebude umožněna diagnostika problému, je správce sítě oprávněn odpojit zařízení (počítač, notebook, telefon apod.) od sítě nebo dočasně zakázat využívání služeb sítě.

Nedodržení těchto pravidel studentem bude považováno za porušení studijních povinností a povinností, vyplývajících ze Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách § 63. V souladu s citovaným zákonem a vnitřním předpisy UK PedF může být studentu uloženo kárné opatření až po vyloučení ze studia.

Nedodržení těchto zásad zaměstnancem je chápáno jako porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce). V souladu se Zákoníkem práce může být vůči příslušnému zaměstnanci vyvozen i odpovídající postih.