Provozní řád počítačové studovny R135

Pravidla počítačové sítě UK Pedf určuje Provozní pokyn č. 3/2014 [PDF].

Pro koho a k jakému účelu je studovna určena

Studovna je určena pro studenty UK PedF pro plnění studijních povinností. Studovnu mohou využívat také zaměstnanci UK PedF, účastníci konferencí, školení či elektronických zkoušek konaných v prostorách UK PedF. Práce ve studovně je podmíněna tím, že uživateli byly přiděleny fakultní přihlašovací údaje a že vlastní kartu umožňující vstup do studovny (např. studentskou či zaměstnaneckou kartu UK PedF). Po předchozí dohodě se Střediskem informačních technologií (SIT) lze studovnu využívat k pořádání akcí souvisejících se studiem či pracovní náplní zaměstnanců UK PedF.

Počítače ve studovně slouží výhradně pro studijní účely nebo pro zpracování úkolů vyplývajících z pracovních smluv. Využívání počítačů k jiným účelům nebo porušování Provozního řádu studovny je důvodem k omezení nebo zrušení uživatelských práv na počítačové síti UK PedF.

Vstup a odchod ze studovny

Vstup i odchod ze studovny je možný pouze s kartou umožňující vstup do studovny (např. studentská či zaměstnanecká karta UK PedF). Po přiložení karty ke čtečce umístěné vedle vstupních dveří, se dveře do studovny na několik vteřin odemknou a umožní vstup či odchod ze studovny.

Provozní doba studovny

Pondělí – Neděle 7:00 – 21:00 (v závislosti na oprávnění ke vstupu do budovy).

Monitorování prostoru

Prostor studovny je monitorován kamerovým systémem se záznamem.

Správce studovny

Správci studovny jsou zaměstnanci Střediska informačních technologií (SIT). Správce studovny je oprávněn zvolit pověřenou osobu kompetentní ke sjednání pořádku ve studovně, pokud by to situace vyžadovala. Kontakt na správce studovny je vyvěšen ve studovně.

Povinnosti a práva správce studovny

 • Správce studovny je povinen pečovat o řádný provoz instalované výpočetní techniky a zajišťovat nápravu zjištěných závad.
 • Správce studovny je oprávněn vykázat uživatele ze studovny v případě porušení Provozního řádu.
 • V případě závažnějšího porušení Provozního řádu je správce povinen nahlásit přestupek vedoucímu Střediska informačních technologií (SIT).

Práva uživatelů

 • Uživatel je oprávněn bezplatně využívat instalovanou výpočetní techniku. UK PedF může stanovit poplatky za spotřební materiál (papír, toner apod.).
 • Uživatel je oprávněn připojit vlastní notebook, netbook, ultrabook či jiné podobné zařízení do elektrické sítě ve studovně a využívat ve studovně připojení k bezdrátové síti UK PedF.

Povinnosti uživatelů

Uživatelé jsou povinni:

 • Dodržovat provozní řád a pořádek. Hrubé nebo opakované porušení provozního řádu je důvodem pro zákaz vstupu do studovny.
 • Chovat se tiše a nerušit ostatní při práci.
 • Kabáty a bundy odkládat na věšák.
 • Dodržovat pravidla počítačové sítě UK PedF.
 • Dodržovat softwarová licenční ujednání, autorská práva a používat jen řádně instalovaný software.
 • Zacházet šetrně s počítači a s ostatním zařízením studovny.
 • Případné závady na technickém zařízení či na programovém vybavení hlásit na technickou podporu (kontakty jsou vyvěšené ve studovně). Pro hlášení závad je možné využít telefon instalovaný ve studovně.
 • Závady, poničení nebo znečištění nábytku či koberce hlásit na technickou podporu (kontakty jsou vyvěšené ve studovně). Pro hlášení závad je možné využít telefon instalovaný ve studovně.
 • Respektovat, že školní zařízení je určeno jen pro práce související se studiem či prací na UK PedF.
 • Na požádání informovat správce studovny o předmětu své práce, případně se prokázat identifikační kartou UK PedF.

Uživatelům je zakázáno:

 • Provádět jakékoli zásahy na instalovaném hardware a software, přemísťovat počítače, jejich komponenty nebo jinou výpočetní techniku.
 • Nosit do studovny zavazadla většího objemu (cestovní tašky a batohy) a jiné objemné předměty (jízdní kola, lyže apod.).
 • Konzumovat nápoje a potraviny.